مشخصات
مناسب برای
نجات افراد و جلوگیری از غرق شدن
قطر
72 سانتی متر